Izolačné normy a predpisy

Pre výpočet súčiniteľa prestupu tepla pre stavebné konštrukcie a určovanie návrhových hodnôt tepelne technických vlastností stavebných materiálov používame tieto normy.

  • ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov-Část1: Terminologie
  • ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov-Část2: Požadavky(2011)
  • ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov-Část3: Návrhové hodnoty veličin
  • ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov-Část4: Výpočtové metody
  • ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda
  • ČSN EN ISO 10456 Stavební materiály a výrobky – Tepelně vlhkostní vlastnosti – Tabelované navrhované hodnoty a postupy pro stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot

Nové hodnoty súčiniteľa prestupu tepla pre budovy (2011)

Budova - bežná s prevažujúcou navrhnutou vnútornou teplotou θim = 18°C až 22°C

Normové hodnoty súčiniteľa prestupu tepla UN [W/(m².K)]

Požadované UN,20

Doporučené Urec,20

Doporučené hodnoty pre pasívne budovy Upass,20

Typ konštrukcie

Strecha plochá a šikmá so sklonom do 45° vrátane
Strop nad vonkajším priestorom, s podlahou

0,24

0,16

0,15 - 0,10

Strop pod nevykurovanou povalou so strechou bez tepelnej izolácie

0,30

0,20

0,15 - 0,10

Vonkajšia stena ľahká (ťažká) - vonkajšie vrstvy od vykurovania.
Strecha strmá so sklonom 45° ľahká (ťažká)
Stena k nevykurovanej povale

0,30

0,20 (0,25)

0,18 - 0,12

Podlaha a stena vykurovaného priestoru k zemine (bez vplyvu zeminy)

0,45

0,30

0,22 - 0,15

Strop a stena vnútorná z vykurovaného k nevykurovanému priestoru

0,60

0,40

0,30 - 0,20

Strop a stena vnútorná z vykurovaného k temperovanému priestoru
Strop a stena vonkajšia z temperovaného priestoru k vonkajšiemu priestoru

0,75

0,50

0,38 - 0,25

Podlaha a stena temperovaného priestoru priľahlá k zemine

0,85

0,6

0,45 - 0,30

Stena medzi susednými budovami
Strop medzi priestormi s rozdielom teplôt do 10 °C vrátane

1,05

0,70

0,50

Stena medzi priestormi s rozdielom teplôt do 10 °C vrátane

1,30

0,9

-

Strop vnútorný medzi priestormi s rozdielom teplôt do 5 °C vrátane

2,2

1,50

-

Stena vnútorná medzi priestormi s rozdielom teplôt do 5 °C vrátane

2,7

1,80

-

Výplň otvoru vo vonkajšej stene a strmej streche, z vykurovaného priestoru do vonkajšieho prostredia, okrem dverí

1,50

1,20

0,80 - 0,60

Šikmá výplň otvoru so sklonom do 45°, z vykurovaného priestoru do vonkajšieho prostredia

1,40

1,10

0,90

Dverová výplň otvoru z vykurovaného priestoru do vonkajšieho prostredia (vrátane rámu)

1,7

1,2

0,90

Výplň otvoru vedúceho z vykurovaného do temperovaného priestoru
Výplň otvoru vedúceho z temperovaného priestoru do vonkajšieho prostredia

3,5

2,3

1,70

Šikmá výplň otvoru so sklonom do 45° vedúceho z temperovaného priestoru do vonkajšieho prostredia

2,6

1,70

1,40

Kovový rám výplne otvoru

-

1,8

1,0

Nekovový rám výplne otvoru

-

1,3

0,9 - 0,7

Rám ľahkého obvodového plášťa

-

1,8

1,2

Ľahký obvodový plášť, hodnotený ako zmontovaná zostava vrátane nosných prvkov, s pomernou plochou priesvitnej výplne otvoru fw = Aw/A
Ich rámy s Uf ≤ Uw

fw ≤ 0,05

0,3 + 1,4.fw

0,2 + fw

0,15 + 0,85.fw

fw>
0,05

0,7 + 0,6.fw

Akčné ponuky a zľavy