Spracúvaní osobných údajov

Informácia o zhromažďovaní a spracúvaní osobných údajov

o zhromažďovaní a spracúvaní osobných údajov podľa ust. čl. 6 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 v platnom znení, ďalej len „nariadenie“

Prevádzkovateľ: spoločnosť IZOLAČNÉ PROJEKTY SK, s.r.o., IČO 36620629, so sídlom Tamaškovičova 17/2742, 917 01 Trnava, elektronická adresa: info@i-projekty.sk, www.magmarelax.sk, údajová schránka: jc4cs6n

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov: Čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia – nevyhnutnosť pre splnenie dopytu, objednávky, zmluvy o dielo, zmluvy o dodaní a montáži, príkaznej zmluvy, kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, vrátane spracúvania zlučiteľného podľa ust. Čl. 6 ods. 4 nariadenia

Kategórie osobných údajov: IP adresa, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, podpis, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, korešpondenčná adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa miesta podnikania pri výkone podnikateľskej činnosti, údaje o telefónnom spojení, vrátane mobilného telefónu a adrese elektronickej pošty, číslo bankového účtu, a to jednotlivo alebo v akýchkoľvek kombináciách a zoznamoch, v písomnej aj elektronickej forme.

Informácia pre dotknuté osoby v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov podľa ust. čl. 12, 15 až 22 a 34 nariadenia:

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že dodrží všetky povinnosti, ktoré má s ohľadom na kategóriu poskytnutých osobných údajov od dotknutej osoby, ak sa nebude jednať o prípad neopodstatneného alebo neprimeraného plnenia povinností v súlade s ust. čl. 12 ods. 5 nariadenia.
 1. Osobné údaje poskytované dotknutou osobou sú nevyhnutné z právneho hľadiska k označeniu účastníka právneho vzťahu a nevyhnutné pre komunikáciu pri plnení práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.
 1. Dotknutá osoba je oprávnená osobné údaje neposkytnúť. V takomto prípade, pokiaľ sa jedná o identifikačné údaje, nebude môcť byť uzatvorená zmluva z dôvodu nenaplnenia požiadavky označenia účastníka. Pri neposkytnutí osobných údajov slúžiacich pre elektronickú a telefonickú komunikáciu dôjde k predĺženiu doby plnenia práv a povinností zo zmluvy s ohľadom na nutnosť využiť iba písomnú komunikáciu využitím poskytovateľov poštových služieb. Osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou budú v rámci zlučiteľnosti spracúvania poskytnuté príjemcom v rámci Európskej únie, poskytujúcim pre prevádzkovateľa realizačné práce, IT služby, bankové, účtovné, daňové, administratívne a právne služby, vždy však len tým, ktorí sú viazaní zmluvnou mlčanlivosťou, bankovým alebo profesijným tajomstvom a ktorí prijali pravidlá pre spracúvanie osobných údajov v súlade s nariadením.
 1. Doba uloženia osobných údajov po skončení doby spracúvania je daná dĺžkou všeobecnej, prípadne zmluvne dohodnutej premlčacej doby v zmysle občianskeho zákonníka z dôvodu ochrany a uplatnenia práv a oprávnených záujmov sprostredkovateľa vyplývajúcich zo zmluvy alebo z predzmluvných právnych jednaní s dotknutou osobou. V prípade osobných údajov, ktoré sú povinnými zákonnými náležitosťami účtovných a daňových dokladov je daná dĺžkou, ktorú pre uchovávanie účtovných a daňových dokumentov stanovujú právne predpisy pre účely uskutočnenia kontroly zo strany štátnych orgánov.
 1. Dotknutá osoba má právo na bezplatný prístup k osobným údajom a k informáciám k nim, v rozsahu podľa ust. čl. 15 nariadenia. Informácie poskytne prevádzkovateľ na základe žiadosti dotknutej osoby v písomnej podobe alebo v elektronickej textovej podobe.
 1. V súlade s ust. čl. 16 nariadenia má dotknutá osoba právo na opravu nepresného údaja a doplnenie neúplných údajov, ktoré sa jej týkajú; prevádzkovateľ zabezpečí spresnenie alebo opravu osobného údaja bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tom dozvie, alebo ich sám zistí.
 1. Prevádzkovateľ nesmie osobné údaje dotknutej osobe ďalej spracúvať, pokiaľ s tým dotknutá osoba vyslovila nesúhlas a je povinný ich bez zbytočného odkladu vymazať, ibaže sa jedná o výnimku podľa ust. čl. 17 ods. 3 nariadenia, najmä pokiaľ ide o preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 1. Za podmienok v ust. čl. 18 nariadenia má dotknutá osoba právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, predovšetkým v prípade pochybností o ich presnosti, alebo ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 1. Prevádzkovateľ oznámi dotknutej osobe každú opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré v súlade s nariadením uskutočnil, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si takéto oznámenie nevyžaduje neprimerané úsilie.
 1. Prevádzkovateľ, pokiaľ nepominul právny základ k spracúvanie osobných údajov, odovzdá na základe pokynu dotknutej osoby osobné údaje k spracúvaniu druhému prevádzkovateľovi v rámci Európskej únie, pokiaľ je to technicky možné.
 1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa ust. čl. 21 nariadenia.
 • Automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie na základe poskytnutých údajov vykonávané nebude.
  1. Zabezpečenie osobných údajov je vykonávané technickými (mechanickými a elektronickými) prostriedkami prevádzkovateľa, vrátane povinnosti mlčanlivosti osôb, ktoré sa na spracúvaní podieľajú a je zabezpečené i právnymi dokumentmi a zakotvené vnútornými predpismi spoločnosti IZOLAČNÉ PROJEKTY SK, s.r.o. Opatrenia k zabezpečeniu sú pravidelne preverované a kontrolované, a systém zabezpečenia osobných údajov je vyhodnocovaný.
  1. Prevádzkovateľ oznámi dotknutej osobe bez zbytočného odkladu porušenie zabezpečenia osobných údajov, pokiaľ jeho porušenie bude mať za následok vysoké riziko pre jeho práva a slobody; to neplatí, pokiaľ prevádzkovateľ prijal opatrenia vyžadované ust. čl. 34 odst. 2 spočívajúce najmä v šifrovaní alebo nezrozumiteľnosti osobných údajov pre narušiteľa, zabezpečí také opatrenia, že sa riziko ohrozenia práv a slobôd dotknutej osoby neprejaví.
  1. Dotknutá osoba, ktorá zistí alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov, ktoré sú v rozpore s ochranou súkromného a osobného života dotknutej osoby alebo v rozpore s nariadením či inými platnými právnymi predpismi môže kedykoľvek: a) požiadať prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie, b) požadovať, aby prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
  1. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa v záležitosti spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom priamo na dozorný úrad - Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, Bratislava 27, 820 07, Slovenská republika, www.uoou.sk, +421 /2/ 3231 3220. Na týchto stránkach je možné stiahnuť si, alebo prezrieť si a čítať právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov.
  1. Ak vznikla v dôsledku spracúvania osobných údajov dotknutej osobe iná než majetková ujma, postupuje sa pri uplatňovaní jej nároku podľa občianskeho zákonníka.
  1. Podnety a žiadosti dotknutej osoby vybaví prevádzkovateľ bezplatne. Pokiaľ to nariadenie pripúšťa, je prevádzkovateľ v jednotlivých prípadoch oprávnený požadovať primeranú úhradu nákladov.

  Zásady spracúvania osobných údajov v spoločnosti IZOLAČNÉ PROJEKTY SK, s. r. o.

  Ochranu súkromia a osobných údajov našich zamestnancov, zmluvných partnerov a zákazníkov (dotknuté osoby) považujeme za jednu zo základných povinností pri výkone činnosti a podnikania našej spoločnosti. Osobné údaje spracúvame v súlade s platnými právnymi predpismi.

  Pri činnosti našej spoločnosti sa usilujeme predovšetkým o spracúvanie osobných údajov na základe osobitného zákona alebo zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. Takéto osobné údaje môže naša spoločnosť spracúvať i bez súhlasu dotknutej osoby. Sú nimi predovšetkým:

  Identifikačné údaje - osobné údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii (meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, doručovacia adresa, adresa prechodného pobytu, ak sa líši od adresy trvalého pobytu, podpis, u fyzickej osoby podnikateľa tiež daňové identifikační číslo a IČO.

  Kontaktné údaje - osobné údaje umožňujúce kontakt s dotknutou osobou pri napĺňaní účelu ich spracúvania, uzatvorenej zmluvy, k nevyhnutnému vybaveniu iného právneho konania, jedná sa o telefónne, faxové číslo, adresu elektronickej pošty.

  Ďalšie údaje, ktorých spracúvanie nám, ako zamestnávateľovi a podnikateľovi ukladajú platné právne predpisy z oblasti správy daní, sociálneho a zdravotného poistenia.

  Osobné údaje, ktoré nemôžeme spracúvať na základe osobitného zákona alebo zmluvného vzťahu, avšak sú potrebné pre činnosť a rozvoj našej spoločnosti, napr. osobné údaje pre obchodné a marketingové účely a zasielanie obchodných oznámení, spracúvame výhradne s informovaným, dobrovoľným, slobodným a kedykoľvek odvolateľným súhlasom dotknutej osoby.

  Z dôvodu zabezpečenia autenticity a správnosti osobných údajov, získavame osobné údaje najčastejšie priamo od dotknutých osôb. Od zákazníka v súvislosti so zostavením objednávky alebo zmluvy, od zamestnanca pri uzatváraní pracovnej zmluvy alebo v súvislosti s výkonom práva na zabezpečenie práce pred jej uzavretím a ďalej v súvislosti s trvaním zmluvného vzťahu a pod.

  Osobné údaje získavame tiež z verejne dostupných registrov, zoznamov a evidencií (obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností, verejný telefónny zoznam a pod.) a z ďalších verejných zdrojov (vrátane informácií zo sociálnych sietí a internetu, ktoré o sebe dotknutá osoba sama zverejní), od orgánov verejnej moci (napr. ak je proti dotknutej osobe nariadená exekúcia a insolvencia a sme oslovení ako platiteľ príjmu). Takéto osobné údaje však spracovávame na základe osobitného zákona, s prípadným súhlasom dotknutej osoby. Bez súhlasu môžeme osobné údaje spracúvať tiež pre ochranu práv našej spoločnosti a jej právom chránených záujmov, najmä v prípade obrany práv pred súdmi a ďalšími orgánmi.

  Informácie o rozsahu, dobe spracúvania a archivácie predkladáme dotknutej osobe pred zahájením spracúvania.

  Naše zmluvné vzťahy sa neviažu na akékoľvek podmienky, ktoré by dotknutú osobu k poskytnutiu súhlasu so spracúvaním osobných údajov zaväzovali. Osobné údaje chránime fyzickým, elektronickým a organizačným zabezpečením a ich vzájomnou kombináciou pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím. Osobné údaje udržujeme pod kontrolou.

  Bezpečnostné opatrenia pravidelne posudzujeme, vyhodnocujeme a upravujeme. Usilujeme sa prijatými opatreniami o zvýšenú ochrany osobných údajov. Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi našich zamestnancov, spolupracovníkov či zákazníkov prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných alebo zmluvných povinností, sú viazaní zákonnou alebo zmluvnou mlčanlivosťou.

  Osobné údaje poskytujeme výhradne v súlade s právnymi dôvodmi ich spracúvania orgánom štátnej správy, súdom, orgánom činných v trestnom konaní, orgánu dozoru, exekútorom, notárom – pokiaľ vystupujú v úlohe súdneho komisára, insolvenčným správcom, poisťovniam, ak riešime poistnú udalosť, a pod. so sídlom v Európskej únii. Rozsah poskytnutých osobných údajov je obmedzený na údaje nevyhnutné pre úspešné uplatnenie nároku alebo splnenia povinnosti.

  V rámci spracúvania a v súlade s právnymi dôvodmi spracúvania poskytujeme osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu ďalším spoločnostiam pôsobiacich v rámci skupiny podnikov, ktoré zastrešuje spoločnosť IP IZOLACE POLNÁ, s. r. o., a to:

  • BYDLENÍ SMÍCHOV, s. r. o., IČ 04167295
  • BYDLENÍ VÍTKOV, s. r. o., IČ 02388065
  • Mozartova brána, s. r. o., IČ 02547333
  • ENERGETICKÉ PROJEKTY, s. r. o. IČ 29192005
  • IP IZOLACE POLNÁ, s. r. o., IČ 25323601

  So súhlasom zamestnanca, zmluvného či obchodného partnera alebo na jeho príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté i ďalším subjektom v Európskej únii.

  Rešpektujeme právo zamestnancov, zmluvných alebo obchodných partnerov na prístup k osobným údajom, opravu alebo vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, oznamovaciu povinnosť, prenosnosť osobných údajov a právo namietať alebo vybavovanie iných podnetov dotknutej osoby.

  Informáciu alebo požadovanú operáciu v rozsahu a za podmienok ustanovených čl. 12 odst. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 v platnom znení bez zbytočného odkladu vykonáme a žiadateľa o tom vyrozumieme. V stanovených prípadoch máme právo za výkon činností prevádzkovateľa vo vzťahu k dotknutej osobe požadovať primeranú náhradu.

  Kedykoľvek sa na nás môžete obrátiť v záležitosti ochrany osobných údajov prostredníctvom našej spoločnosti IZOLAČNÉ PROJEKTY SK, s. r. o., IČO: 36620629, so sídlom Tamaškovičova 17/2742, 917 01 Trnava, elektronická adresa info@i-projekty.sk, www.magmarelax.sk.

  Dotknutá osoba má právo obrátiť sa v záležitosti spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom priamo na dozorný úrad - Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, Bratislava 27, 820 07, Slovenská republika, www.uoou.sk, +421 /2/ 3231 3220. Na týchto stránkach je možné si stiahnuť, prezrieť a prečítať právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov.

  Tieto Zásady sú umiestnené a voľne dostupné na internetových stránkach spoločnosti a v písomnej podobe v sídle spoločnosti. Na vyžiadanie môžu byť zaslané žiadateľovi tiež elektronickou alebo bežnou poštou.

  Pokiaľ máte akúkoľvek otázku, radi Vám odpovieme. Tyto zásady jsou platné od 25.5.2018

 • Akčné ponuky a zľavy